Hiệu Trưởng

Trần Thu Hương
Trần Thu Hương

Ngày sinh: 22/8/1982

Dân tộc: kinh

Quê quán: phú lộc -can lộc -hà tĩnh

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0988565650

Mầm non Tuấn Linh